DIERENKLINIEK KRUIZINGA

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenkliniek en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenkliniek de Behandelingsovereenkomst uitvoert.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenkliniek is gesteld.

Dierenarts: degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register. En die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht.

Dierenkliniek: de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.

Patiënt: het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder Behandelingsovereenkomsten, tussen de Dierenkliniek en de Cliënt waarbij de Dierenkliniek goederen en of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de Cliënt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door de Dierenkliniek uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenkliniek uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Dierenkliniek tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door de Dierenkliniek schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 De tussen de Dierenkliniek en de Cliënt te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenkliniek schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenkliniek met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is de Dierenkliniek te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Dierenkliniek heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.

3.4 De Dierenkliniek heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenkliniek van mening is dat behandeling van de Patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij de Dierenkliniek op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud overeenkomst

4.1 De tussen de Dierenkliniek en de Cliënt gesloten Behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de Dierenkliniek tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

4.2 De Dierenkliniek voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.

4.3 De Dierenkliniek heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.

4.4 De Behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het, leveren van diergeneesmiddelen en/of het toedienen van diergeneesmiddelen, voor zover wettelijk toegestaan en met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 4.5, door de Cliënt zelf, al dan niet in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties. In het geval dat hiervan sprake is, is mede het bepaalde in artikel 8.8 van toepassing.

4.5 Het enkele feit dat de Dierenkliniek betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op de Cliënt en/of de betreffende derde ter zake de Patiënt uit hoofde van de wet- en regelgeving in het kader van de toediening en verstrekking van diergeneesmiddelen rustende verplichtingen, waaronder de administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging overeenkomst

5.1 De Behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenkliniek zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De Cliënt is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

het overlijden van de Patiënt.

een eenzijdige beslissing van de Dierenkliniek, indien de Dierenkliniek van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

een eenzijdige beslissing van de Dierenkliniek indien het vertrouwen tussen de Dierenkliniek en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenkliniek tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenkliniek, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Dierenkliniek.

 

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 De Dierenkliniek stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 Betaling van de nota van de Dierenkliniek kan contant geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 De Dierenkliniek heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenkliniek is ontvangen, tenzij de Dierenkliniek op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.5 Indien meerdere nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.

6.6 Bij niet-tijdige betaling zal de Debiteur direct en van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.

6.7 De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting aan de Dierenkliniek op te schorten, noch is de Debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenkliniek in rekening zijn en/of worden gebracht.

6.8 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

6.9 De Dierenkliniek heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenkliniek ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

6.10 Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

 Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door de Dierenkliniek te verrichten prestatie en/of te leveren goederen, waaronder begrepen medicamenten, onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

7.2 Onverminderd het bepaalde in het eventueel van toepassing zijnde KNMvD Klachtenreglement, dient de Cliënt klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar zijn geworden, aan de Dierenkliniek (bij voorkeur schriftelijk) te berichten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens de Dierenkliniek ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.

7.4 Indien de Dierenkliniek de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenkliniek te allen tijde het recht om:

  1. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  2. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van de Dierenkliniek.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemeen

8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts op enigerlei wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de Cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenkliniek c.q. de Dierenarts wordt uitgekeerd.

8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

8.5 De Cliënt vrijwaart de Dierenkliniek voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de Cliënt zelf en/of;

voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties en/of;

voor letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en/of;

voor onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.6 Het sluiten van een overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van

diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

 Artikel 9: Eigendom en gegevens

9.1 De Dierenkliniek behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de Patiënt en de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 De Dierenkliniek zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

9.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt de Dierenkliniek gebruik van de (persoons)gegevens die de Cliënt aan de Dierenkliniek verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt conformeert de Dierenkliniek zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Privacy.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

Betreding stallen/Locatie werkzaamheden

10.1 Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft, heeft de Dierenkliniek het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

Wetenschappelijk onderzoek

10.2 De Dierenkliniek heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenkliniek zal zo nodig en indien mogelijk het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

 Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De Rechtbank in het arrondissement waar de Dierenartsenpraktijk is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 

 

 
Scroll naar boven